|

GİRİŞ SAYFASI
HAKKIMIZDA
YÖNETİM
VİZYONUMUZ
MİSYONUMUZ
YÖNETMELİK
2008 FAALİYET RAPORU
DUYURULAR
İLETİŞİM
EK KONTENJAN İŞLEMLERİ
 
ABSP 2009 HIZLI ERİŞİM
ABSP 2009
DERS PROGRAMI
KONFERANS PROGRAMI
EĞİTMENLERİMİZ
DERS NOTLARI
SIKÇA SORULAN SORULAR
Yönetmelik
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE
ENTEGRASYON ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Pamukkale Üniversitesi Stratejik Araştırma, Geliştirme ve Entegrasyon Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
b) Rektör: Üniversite Rektörünü,
c) Merkez (TASEM) : Pamukkale Üniversitesi Stratejik Araştırma, Geliştirme ve Entegrasyon Araştırma ve Uygulama Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
f) Çalışma birimleri ve proje grupları: Merkezin çalışma birimlerini ve proje gruplarını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Çalışma Alanları ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Atatürk ilkeleri çerçevesinde Türkiye’nin ve Dünyanın siyasi, sosyal, ekonomik konjonktürünü, kültürel dönüşüm ve değişimleri takip etmek ve bu doğrultuda ülke menfaatlerini ilgilendiren konularda akademik bağlamda disiplinler arası inceleme, araştırma ve analizler yaparak stratejik açılım ve politika alternatifleri belirleyip çözüm önerileri geliştirmek, kamuoyuyla paylaşmak,
b) Çalışma alanlarına ilişkin konularda ilgili diğer kurum ya da kuruluşlar arasında aynı alanda yapılan çalışmaları koordine ederek zaman, işgücü ve bilgi birikiminin etkin ve karşılıklı etkileşim halinde kullanılmasını sağlamak.
Çalışma alanları ve görevleri
MADDE 5 – (1) Merkezin çalışma alanları ve görevleri şunlardır;
a) Türkiye ve Dünyadaki siyasi, sosyal ve ekonomik konjonktür ile ilgili inceleme, araştırma ve analizler yaparak stratejik açılım ve politika alternatifleri belirleyip çözüm önerileri geliştirmek ve bunları kamuoyuna duyurmak,
b) Uluslararası ve ulusal kurumların Türkiye ile ilgili görüş ve eylemlerini incelemek, takip etmek, yayımlamak ve bu konularda projeler geliştirmek,
c) İlgili konu ve ülkelere ilişkin etütler hazırlayıp bunları kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin yararına sunmak,
ç) Üniversite bünyesinde yer alan akademik ve idari birimleri; inceleme konuları, siyasi, sosyal ve ekonomik önemli gelişmeler kapsamında periyodik olarak elektronik ortam ya da düzenlenecek toplantılarla bilgilendirmek,
d) Türkiyenin diğer ülkeler ile tarihi, ekonomik, politik alanda ilişkileri konusunda araştırmalar yapıp, önerilerde bulunmak,
e) Yukarıda belirtilen konularda diğer ulusal ya da uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, yapılan çalışmaları ulusal ve uluslararası toplantı, kongre ve konferanslar gibi çeşitli etkinliklerle kamuoyuna iletmek,
f) Diğer stratejik araştırma merkezlerinin aynı konularda yaptıkları çalışmalarını bir arada değerlendirebilecekleri, gelecekte de entegre şekilde sürdürebilecekleri bir zemin oluşturarak, çalışmalar arasında koordinasyon sağlamak,
g) Ulusal ve uluslararası basın yayın kuruluşlarından sağlanan bilgileri ve Merkez çalışmalarını bir veri tabanı olarak hazırlayıp, elektronik ortamda yayımlamak ve kamuoyunu aydınlatmak,
ğ) Planlanmış faaliyetleri yanında ulusal ya da uluslararası alanda ortaya çıkan önemli gelişmeleri izlemek, incelemek, analiz etmek ve sonuçlarını paylaşmak üzere faaliyetlerde bulunmak; ayrıca oluşturulacak çalışma birimleri ve proje grupları ile gerek görülen alanlarda araştırmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri ve Grupları

Yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu,
ç) Çalışma birimleri ve proje grupları.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,
e) Projelerin yürütülmesinde ve araştırmalarla ilgili olarak ihtiyaç duyulduğunda Yönetim Kurulu ile birlikte Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,
f) Yurtiçi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum kuruluş veya kişilerle işbirliği yaparak amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.
Yönetim kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından görevlendirilecek beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu idari ve bilimsel faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yöntemi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,
c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,
ç) Merkezin çalışmaları için geçici çalışma gruplarını ve komisyonlarını kurmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,
d) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak,
e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,
f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak amacıyla Üniversiteye bağlı birimlerden ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları arasından, Yönetim Kurulunca belirlenen sayıda ve öngörülen süre için Rektör tarafından belirlenir. En fazla yedi kişiden oluşur. Gerektiğinde, Müdürün çağrısı üzerine ve Müdürün başkanlığında toplanır.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez projelerini hazırlamak ve bu projelerin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yardımcı olmak,
b) Ortaya çıkan görüşleri akademik çalışmalara dönüştürerek, bir rapor halinde Merkeze sunmak,
c) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki amaçlar doğrultusunda, 5 inci maddesinde belirtilen çalışma alanlarında yapılan araştırmalar ile üretilen stratejiler hakkındaki görüş ve önerileri Merkeze sunmak,
ç) Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmek.
Çalışma birimleri ve proje grupları
MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek kapsamlı faaliyetlerde ve bilgi izleme, derleme ve yayımlama gibi devamlılık arz edebilecek işlerde Müdür ün önerisi, Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayıyla, çalışma birimleri ve proje grupları oluşturulabilir. Birim ve grupların kuruluş, çalışma ve görev süreleri, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Demirbaş ve ekipman
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
e-mail: sagem@pau.edu.tr
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kınıklı, Denizli 20040
Öğrenci Yurtları Tüm Hakları Saklıdır